Rentiero.cz

Slovník pojmů

Investice – nákup podílových listů konkrétní nemovité věci, kterou společnost vlastní či kterou zamýšlí do svého vlastnictví pojmout

Investor – osoba, která byla po uvedení, případně prokázání veškerých požadovaných údajů, zaregistrována pro přístup na portál a která má zájem podílet se svými volnými peněžními prostředky na nemovitých věcech, které společnost vlastní či které zamýšlí do svého vlastnictví pojmout nebo se na těchto nemovitých věcech již podílí. Investorem může být pouze fyzická osoba.

Nájemce – fyzická či právnická osoba, která se společností uzavřela smlouvu o nájmu nemovité věci, nemovitou věc užívá a má povinnost hradit společnosti nájemné

Nominální hodnota nemovité věci – částka, kterou společnost ocení nemovitou věc, jež zpravidla vychází z pořizovací ceny nemovité věci či zamýšlené pořizovací ceny nemovité věci a případného provedeného zhodnocení nemovité věci

Nominální hodnota podílového listu – odpovídá součtu upisovací hodnoty podílového listu a příslušné části zhodnocení nemovité věci připadající na konkrétní podílový list, jež provede společnost ze svých finančních prostředků a o tuto částku zvýší hodnotu nemovité věci a toto zvýšení zveřejní na portále

Osobní schránka – aplikace na portále sloužící jako trvalý nosič dat zřízená při registraci každému investorovi, jejímž prostřednictvím může společnost zasílat zprávy investorům. Zpráva doručená do osobní schránky je automaticky přeposlána na emailovou adresu investora. Osobní schránka je přístupná po přihlášení investora na portál. Dokumenty z osobní schránky si investor může kdykoli stáhnout do svého osobního počítače.

Podílový list – vyjadřuje výši podílu, kterým se investor podílí na hodnotě konkrétní nemovité věci

Potvrzovací kód – alfanumerický kód, který společnost zašle investorovi prostřednictvím sms na číslo jeho mobilního telefonu a který slouží k odsouhlasení určitých skutečností a k podpisu smluv na portálu investorem

Primární trh – prostředí na portálu, ve kterém společnost nabízí podílové listy investorům na upisovací hodnotu a investoři si tyto podílové listy mohou od společnosti koupit

Přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo, po jejichž zadání získá investor přístup na portál

Přezdívka (uživatelské jméno) – označení, pod nímž investor na portále vystupuje

Sekundární trh - prostředí na portálu, ve kterém investoři nabízí své podílové listy jiným investorům a jiní investoři si tyto podílové listy mohou koupit. Mimo sekundární trh nelze s podílovými listy obchodovat.

Splátka nájemného – pravidelná platba, kterou nájemce měsíčně hradí za užívání nemovité věci na základě smlouvy o nájmu nemovité věci, kterou uzavřel se společností jako pronajímatelem a která byla či bude připsána na bankovní účet společnosti určený pro splátky nájemného

Společnost – společnost Rentiero a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 063 13 566, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22730

Tržní hodnota nemovité věci – součet aukčních hodnot všech podílových listů konkrétní nemovité věci. Pokud konkrétní podílový list ještě nebyl na sekundárním trhu obchodován, započítává se jeho nominální hodnota. Aktuální tržní hodnota nemovité věci je online zveřejňována na portále.

Tržní hodnota podílového listu – podíl tržní hodnoty nemovité věci a počtu vydaných podílových listů konkrétní nemovité věci

Upisovací hodnota podílového listu – cena, za kterou společnost nabízí podílový list na primárním trhu. Činí zpravidla 1.000,- Kč, pokud společnost nestanoví cenu jinou.

Uživatelský účet - virtuální účet, který společnost zřídí každému investorovi a bude mu na něj poukazovat platby od nájemců

Virtuální nemovitá věc – existující nemovitá věc, kterou společnost zamýšlí koupit a pojmout do svého vlastnictví

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h