Rentiero.cz

Ochrana osobních údajů

  1. Registrací na portále dávají všichni investoři společnosti Rentiero a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 063 13 566, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22730 souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů předaných společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje investorů, a to konkrétně jména, příjmení, data narození, rodná čísla, adresy trvalého pobytu, adresy bydliště, čísla občanského průkazu (případně cestovního pasu), telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy, facebook ID a čísla bankovních účtů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
  3. Účelem zpracování osobních údajů investorů společností, které investor nemůže odmítnout, je řádné ověření identity investorů.
  4. Účelem zpracování osobních údajů investorů společností, které investor může odmítnout, je užití pro účely marketingu, tedy pro účely nabízení vlastních služeb a produktů či služeb a produktů jiných subjektů.
  5. Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněna pověřit třetí osobu.
  6. Investoři berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně těchto osobních údajů.
  7. Investoři jsou si vědomi svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů, zejména pak práv dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a uchováním může být kdykoli bezplatně písemně odvolán (vyjma zpracování za účelem řádného ověření identity investorů), že mají právo přístupu k jejich osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokovaní nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, včetně práva obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  8. Investoři registrací potvrzují, že mají bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h